Betingelser for brug af Saxis

BRUGERBETINGELSER FOR SAXIS VIRKSOMHEDSBØRS

Version 3.0 af 1. marts 2018
Gældende fra 15. marts 2018

Brugeren vil modtage en kopi af disse betingelser (”Betingelser”) via e-mail fra Saxis. Det er påkrævet, at brugeren læser og accepterer Betingelserne. En bruger må ikke oprette eller kontakte annoncører på Saxis’ virksomhedsbørs, før dette krav er opfyldt. Saxis er berettiget til et formidlingshonorar baseret på den først annoncerede salgspris, hvis en bruger har taget kontakt til en anden bruger på Portalen, og der efterfølgende indgås en aftale om salg eller overdragelse af alle eller visse aktier/aktiver i en virksomhed.

1. SAXIS APS OG PORTALEN

1.1 ”Saxis Virksomhedsbørs” (herefter ”Portalen”) ejes og drives af selskabet Saxis ApS, Hillerødgade 30B dør 5, 2200 København N, Danmark, CVR. nr. 33353448, telefonnummer: +45 33 60 29 29 (herefter ”Saxis”).

1.2 Saxis har udviklet Portalen, der er en online virksomhedsbørs. Portalen fungerer som en formidlingsservice for erhvervsdrivende, der ønsker at handle virksomheder.

1.3 Ved handel af virksomheder forstås bredt køb eller salg af en virksomhed; herunder aktier, aktiver, fusion eller enhver anden overtagelse af kontrollen af en virksomhed (herefter ”Overdragelse”). Ved en fusion forstås egentlige fusioner, hvor begge virksomheder ophører og fortsætter i et nyt fortsættende selskab såvel som uegentlige fusioner, hvor den ene virksomheds aktiviteter overgår til den anden virksomhed, som den første virksomheds aktionærer efterfølgende bliver aktionærer i. I disse Betingelser skal fusioner definitorisk behandles som andre Overdragelser.

1.4 Størrelsen/mængden/karakteren mv. af det overdragne har ingen betydning for, hvorvidt en Overdragelse har fundet sted. Det er derfor uden betydning ved beregning af Saxis’ formidlingshonorar, jf. pkt. 3 hvad, parterne i en handel konkret har handlet, og den bruger, der har initieret kontakten til en anden bruger, skal derfor betale det formidlingshonorar, som brugeren er blevet oplyst af Saxis, uanset om parterne undervejs i deres forhandlinger, efter første kontakt er etableret gennem Portalen, er blevet enige om at justere udgangspunktet for Overdragelsen.

2. REGISTRERING SOM BRUGER

2.1 Portalen er målrettet erhvervsdrivende. En bruger opretter sig på Portalen med alle relevante informationer, eksempelvis cvr nummer, adresse samt en e-mailadresse, som tilhører virksomheden (herefter ”Bruger”).

2.2 Brugeren skal acceptere disse Betingelser, inden Saxis giver adgang for Brugeren til at oprette en annonce på Portalen.

2.3 Brugeren anerkender og accepterer, at Brugeren er ansvarlig for at sætte sig ind i disse Betingelser samt anden information på Portalen om Portalens funktioner og vilkår. Særligt anerkender og accepterer Brugeren, at der ved Overdragelser skal betales et formidlingshonorar til Saxis i overensstemmelse med pkt. 3 nedenfor. Brugeren anerkender og accepterer ligeledes at have haft mulighed for at afvise disse Betingelser og derved undlade at anvende Portalen.

2.4 En virksomhedsmægler eller anden form for mellemmand mellem en køber og sælger kan på samme måde som beskrevet i pkt. 2.1 blive registreret som Bruger på Portalen, enten i sit eget navn eller Brugerens virksomhedsnavn. I så fald skal virksomhedsmægleren på alle måder i forhold til disse Betingelser identificeres med den potentielle overdrager, som virksomhedsmægleren har oprettet eller besvaret en annonce for. Virksomhedsmægleren hæfter solidarisk med den Bruger, som Virksomhedsmægleren repræsenterer for betaling af Saxis’ formidlingshonorar, jf. pkt. 3.

2.5 Brugeren har pligt til at behandle brugernavn og password fortroligt og må således ikke udlevere disse til nogen. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Portalen uden et lovligt brugernavn og password.

3. SAXIS FORMIDLINGSHONORAR 

3.1 Det er gratis for en Bruger at oprette en annonce på Portalen samt kigge på andre Brugeres annoncer på Portalen. Når en Bruger tager kontakt til en anden Bruger gennem dennes annonce, og denne kontakt efterfølgende resulterer i en Overdragelse, anses Overdragelsen for formidlet via Portalen, og Saxis skal derfor honoreres i henhold til disse Betingelsers pkt. 3.2. Det er den Bruger, der initierer kontakten til en anden Bruger, som hæfter for betaling af formidlingshonoraret til Saxis. Forud for etablering af kontakt til en Bruger, vil den Bruger, der initierer den første kontakt se størrelsen af formidlingshonoraret på pågældende annonce og vil endvidere modtage en meddelelse i form af en informationsboks, som oplyser Brugeren, hvilket formidlingshonorar, Brugeren skal betale til Saxis, såfremt kontakten mellem køber og sælger resulterer i en Overdragelse.

Eksempel:
Virksomheden B ønsker at sælge sin internetbutik, der handler med legetøj. B finder frem til Virksomheden A på Portalen og retter henvendelse via A’s annonce. B bliver herved ansvarlig for at betale formidlingshonoraret til Saxis, hvis B sælger sin virksomhed til A. Hvis det omvendt havde været A, der havde initieret kontakten til B, ville A være ansvarlig for at betale formidlingshonoraret til Saxis.  

3.2 En Overdragelse, der er formidlet via Portalen, berettiger Saxis til et formidlingshonorar. Ved etablering af kontakt til en Bruger, vil formidlingshonoraret fremgå som et fast beløb, så det er tydeligt for Brugeren, hvad det samlede formidlingshonorar vil være, hvis Overdragelsen gennemføres. Beløbet er beregnet som 3% af den først annoncerede salgspris på annoncen + et grundgebyr på 3.500 kr. samt eventuelle andre afgifter. Formidlingshonoraret tillægges moms.

3.3 Formidlingshonoraret, som er udregnet ud fra den først annoncerede salgspris på annoncen, nedsættes ikke som følge af, at salgsprisen på en annonce senere sættes ned, eller at perioden mellem første kontakt og sidste kontakt mellem køber og sælger eventuelt strækker sig over en længere periode.

Eksempel:

Virksomheden A har oprettet en profil på Portalen og er registreret som køber. A ser den 1. februar 2018 en salgsannonce fra Virksomheden B, der ønsker at sælge sin internetbutik, som handler med legetøj. B har anført i annoncen, at salgsprisen for internetbutikken er 1.800.000 mio. kr., og formidlingshonoraret er angivet på annoncen til alt 57.500 kr. plus moms. A klikker på B’s annonce og modtager øjeblikket en informationsboks, der oplyser A om, at A gratis kan tage kontakt til B, men at det koster et formidlingshonorar til Saxis på i alt 57.500 kr. plus moms, hvis A køber B’s legetøjsbutik. Beløbet svarer til 3% af den først annoncerede salgspris plus et grundgebyr på 3.500 kr. A og B udveksler via Portalen kontaktoplysninger på hinanden og forhandler videre, men en egentlig aftale bliver ikke indgået. Den 6. december 2018 sætter B salgsprisen på annoncen ned til 900.000 kr., efter at det er gået op for B, at prisen var sat for højt i forhold til virksomhedens nuværende værdi. A tager igen kontakt til B, og parterne formår hurtigt at indgå en aftale. Uanset at salgsprisen efter det lange forløb bliver sat ned, betaler A fortsat det tidligere oplyste formidlingshonorar til Saxis på 57.500 kr. plus moms. Dette gælder altså uanset, at der er gået 10 måneder mellem den første og sidste kontakt mellem parterne.  

3.4 Hvis den faktiske salgspris ved Overdragelsen er højere end den først annoncerede salgspris, er Saxis berettiget til at beregne sit formidlingshonorar som 3% af den faktiske salgspris på annoncen + et grundgebyr på 3.500 kr. samt eventuelle andre afgifter. Formidlingshonoraret tillægges moms.

3.5 Hvis salgsprisen er angivet med et prisinterval beregnes formidlingshonoraret ud fra middelværdien i intervallet, jf. pkt. 4.4.

Eksempel:

Er intervallet angivet til 100.000-500.000 kr., vil honoraret blive udregnet således: 300.000 * 0,03 + 3.500 = 12.500 kr. plus moms. 

3.6 Formidlingshonoraret påvirkes ikke af, at der eventuelt indgår andre parter end Brugere i Overdragelsen, eksempelvis virksomhedsmæglere og lignende.

3.7 Salgsprisen, jf. pkt. 3.2, er den først annoncerede pris som angivet på salgsannoncen eller den højere, faktiske salgspris, jf. pkt. 3.4, der er betalt for de overdragne bruttoaktiver uden fradrag af gældsforpligtelser.+

3.8 Saxis er berettiget til det på salgsannoncen oplyste formidlingshonorar, uanset at parterne efter aftale om Overdragelse er indgået, beslutter at annullere Overdragelsen. Parterne er forpligtede til at orientere Saxis i henhold til pkt. 5.

4. OPRETTELSE OG SLETNING AF ANNONCER

4.1 Brugeren får adgang til at oprette en eller flere annoncer på Portalen.

4.2 Brugere får adgang til oplysninger om den modsatte brugertype. Brugeren får ikke adgang til at se kontaktinformationer på andre Brugere.

4.3 En annonce må indeholde oplysninger om virksomhedens branche, antal ansatte, omsætning, mv. Annoncen må ikke indeholde oplysninger, som sætter nogen i stand til at identificere Brugeren, virksomheden eller kontakte virksomheden eller repræsentanter herfor. Der må f.eks. ikke afgives oplysninger om navn på Brugeren, virksomheden eller kontaktpersoner, adresse, telefonnumre, faxnumre, konti på sociale medier eller e-mails. Saxis forbeholder sig ret til uden forudgående varsel eller orientering at slette oplysninger, som er i strid med ovenstående.

4.4 Brugeren af en salgsannonce er eneansvarlig for at fastsætte salgsprisen på virksomheden. Brugeren opfordres til at indhente kyndig vejledning til korrekt værdiansættelse af virksomheden o.l., inden salgsprisen anføres på annoncen. Saxis påtager sig i den forbindelse intet ansvar for prisangivelsen og/eller senere nedslag i først angivne salgspris. Brugeren kan vælge at oprette sin annonce med en variabel salgspris angivet som et prisinterval.

4.5 Brugeren kan til enhver tid de-aktivere eller slette sin egen annonce, dog finder pkt. 3 anvendelse, såfremt Brugeren forud for de-aktivering eller nedlukning af sin Brugerprofil og/eller annonce/r har etableret kontakt til en anden bruger på Portal, og kontakten efterfølgende resulterer i en Overdragelse.

4.6 Virksomhedsmæglere og lignende mellemmænd, som formidler overdragelse af virksomheder, skal indlægge de samme oplysninger om virksomheden, der søges overdraget, som fremgår af virksomhedsmæglerens øvrige annoncer for overdrageren, f.eks. på virksomhedsmæglerens egen hjemmeside, dog med de indskrænkninger, der måtte følge af dette pkt.4.

5. FORMIDLING AF EN OVERDRAGELSE VIA PORTALEN

5.1 Brugeren er forpligtet til straks at give meddelelse til Saxis, når Brugeren har Overdraget en virksomhed, som har været annonceret på Portalen, uanset om kontakten mellem parterne er formidlet via Portalen. Dette gælder også, når Overdragelsen gennemføres efter, at Brugerens annonce er de-aktiveret eller slettet.

5.2 Det formodes, at kontakten er formidlet via Portalen, når en Bruger har klikket på medkontrahentens annonce på Portalen, eller når Brugeren har kontaktet medkontrahenten via Portalen inden salget. Dette gælder, uanset om der forudgående har været kontakt mellem parterne uden for regi af Portalen, og uanset at parterne kender hinanden eller på anden vis er forbundet privat eller erhvervsmæssigt. Det formodes endvidere, at kontakten mellem de kontraherende parter er etableret via Portalen, uanset at en Bruger på købsaftalen lader en privat forbundet person, eksempelvis en ægtefælle, samlever/ske, familiemedlem, partner i Brugerens virksomhed o.l, anføre som kontraktpart på købsaftalen fremfor Brugeren selv.

5.3 I de tilfælde, hvor en sælger har flere virksomheder til salg på samme tid, formodes kontakten at være formidlet og etableret via Portalen og pkt. 3 om betaling af et formidlingshonorar til Saxis gælder uanset hvilken af sælgerens annoncer, køberen har anvendt som kontaktpunkt.

Eksempel:

En sælger har oprettet 3 salgsannoncer – nr. 1, 2 og 3. En køber etablerer kontakt til sælgeren via annonce nr. 1. Køberen og sælgeren udveksler kontaktoplysninger på hinanden, og køberen bliver i forløbet derefter opmærksom på, at sælgerens virksomhed på annonce nr. 3 er mere relevant. Køber og sælger indgår herefter en aftale om Overdragelse af virksomheden på annonce nr. 3. Køberen er derved forpligtet til at betale Saxis et formidlingshonorar på 3% af den først annoncerede salgspris på annonce nr. 3 + det faste gebyr på 3.500 kr. ekskl. moms. 

5.4 Brugeren skal i sin meddelelse om Overdragelsen, jf. pkt. 5.1, give identifikationsoplysninger på køber(e), sælger(e), henholdsvis de fusionerende parter, kontaktpersoner, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og virksomhedens salgspris.

5.5 Brugeren, herunder en eventuelt registreret virksomhedsmægler, indestår for, at meddelelsen som nævnt i pkt. 5.4 bliver givet til Saxis, og at ingen aftaler mellem køber og/eller sælger og/eller de fusionerende virksomheder og/eller tredjemand er til hinder herfor.

5.6 Giver en Bruger fejlagtige oplysninger om forkert(e) køber(e) eller sælger(e), eller nægter at give de oplysninger, som Brugeren er forpligtet til, overgår ansvaret for betalingen af formidlingshonoraret til denne Bruger.

5.7 Saxis forbeholder sig ret til at rette henvendelse, herunder pr. e-mail eller telefonisk, til Brugeren, herunder en eventuelt registreret virksomhedsmægler, såfremt en af Brugerens annoncer de-aktiveres eller slettes, uden at der senest tre måneder herefter er givet meddelelse til Saxis om, at en Overdragelse er gennemført.

5.8 Brugere må alene kontakte andre Brugere med henblik på en Overdragelse. Det skal særligt fremhæves, at virksomhedsmæglere og lignende ikke må kontakte Brugere med henblik på at formå en Bruger til at indgå aftaler om f.eks. annoncering ved andre end Saxis. Sker henvendelse til Brugere med andre formål end en Overdragelse gennem Saxis, skal den Bruger, der har forbrudt sig imod dette forbud eller har medvirket til, at en tredjepart har forbrudt sig herimod, betale en konventionalbod på 25.000 kr. pr. henvendelse til Saxis. Saxis forbeholder sig i sådanne tilfælde ret til uden noget ansvar at slette samtlige annoncer, som den pågældende Bruger har oprettet på Saxis.

6. BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM BRUGEREN

6.1 Indsamling af personoplysninger

6.1.2 Brug af Saxis’ Portal, herunder med henblik på formidling af kontakt mellem Brugere, og andre tjenester forudsætter at Brugeren afgiver visse oplysninger, hvoraf nogle eventuelt kan karakteriseres som personoplysninger. Saxis indsamler de oplysninger, som Brugeren selv afgiver på Portalen, og/eller som Brugeren giver sit samtykke til. Oplysningerne er følgende: Navn på brugerprofil, navn på kontaktperson, virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger behandles fortroligt og offentliggøres ikke på Portalen.

6.1.3 Saxis indsamler en række indirekte oplysninger om virksomheden, som offentliggøres i annoncen samt oplysninger om, hvilke annoncer, der bliver klikket på fra Brugerens profil, og hvilke Brugere, der retter henvendelse til andre Brugere gennem annoncer på Portalen. Oplysningerne kan anvendes til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.
Saxis kan anvende de afgivne oplysninger med henblik på at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende Saxis’ virksomhed og tjenester, såfremt Brugeren anmoder herom.

6.1.4 Saxis ejer al data og information, som udveksles i chatrummet på Portalen mellem Brugere og er berettiget til at gennemgå samtlige oplysninger i korrespondancen.

6.2 Videregivelse af oplysninger

6.2.1 Brugerens oplysninger kan blive videregivet til enheder og selskaber tilhørende Saxis, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Personlige oplysninger vil ikke uden indhentelse af samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er lovhjemmel hertil.

6.3 Saxis efterlever databeskyttelsesforordningens regler om indsigt i hvilke eventuelle personoplysninger, der behandles af Saxis om Brugeren, formålet hermed, hvorfra oplysningerne stammer mv. Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse over for behandlingen af personoplysninger, rigtigheden heraf samt fremsætte krav om sletning af urigtige eller misvisende oplysninger.

6.4 Saxis sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi Brugeren er afmeldt. Saxis sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

6.5 Saxis har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger, som behandles på Saxis, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kundskab.

7. COOKIES

7.1 På Portalen gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for Saxis at få kendskab til, hvilke dele af Portalen, Brugerens browser tidligere har besøgt. En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden automatisk gemmer i browseren. Cookien kan fjernes i computerens eller anvendte ”devices” internetindstillinger. Den anvendte cookie identificerer ikke direkte Brugeren, men derimod den computer eller device, som Brugeren anvender. Brugen af cookies har ingen indflydelse på sikkerheden ved at anvende Portalen.

8. RETTIGHEDER

8.1 Med mindre andet udtrykkeligt er anført, er oplysninger og indhold på Portalen immaterialretligt beskyttet, herunder ophavsretligt beskyttet, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende immaterialretlige love efter samtykke fra Saxis eller en konkret indholdsleverandør og i overensstemmelse med de angivelser, der er anført i tilknytning til informationen.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1 Portalen stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Portalen sker på Brugerens eget ansvar, og Saxis kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Portalen eller accessoriske ydelser. Saxis har således ikke ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på Portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. Brugerens download, anden tilegnelse og anvendelse af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Portalen, sker på brugerens eget ansvar og egen risiko. Ved linking til tredjemands sider har Saxis endvidere intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

9.2 Saxis fraskriver sig ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab heller ikke som følge af systemnedbrud, mangelfuld upload af data mv. på Portalen.

9.3 Saxis er berettiget til når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Portalen og accessoriske ydelser.

10. FORTRYDELSESRET

10.1 Brugere på Portalen er erhvervsdrivende og dermed ikke forbrugere. Lov om forbrugeraftaler, herunder fortrydelsesret finder derfor ikke anvendelse. Omgåelse af disse Betingelsers pkt. 2 fører ikke til et andet resultat, og formodningen skal derfor være, at en Bruger til enhver tid skal opfattes som erhvervsdrivende.

11. ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER

11.1 Saxis forbeholder sig ret til at ændre Betingelser med 14 dages varsel. Ændringer varsles via e-mail til Brugeren, som derefter forpligtes til at logge ind på Portalen og gennemgå de nye Betingelser. Brugeren skal acceptere de nye Betingelser for fortsat at kunne anvende Portalen. Såfremt Brugeren ikke kan acceptere de nye Betingelser, skal Brugerens annoncer slettes, og brugerprofilen skal de-aktiveres. Saxis forbeholder sig ret til at afmelde Brugere og slette Brugerens annoncer, såfremt Brugeren ikke senest 14 fortløbende dage efter ikrafttrædelse af de nye Betingelser har accepteret disse.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Tvister er undergivet dansk ret.

12.2 Retssager mellem Brugeren og Saxis skal anlægges ved Saxis’ værneting, p.t. Københavns Byret.

En tanke om “Betingelser for brug af Saxis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Artikler som også interessere dig

Sølv, guld og platin bliver slået sammen til én pakke Anders Hahn Madsen 2017-04-25
Saxis-medstiftere sælger aktier i Ageras Anders Hahn Madsen 2017-03-15
Nyt design på Saxis-bloggen – og hvad så? Anders Hahn Madsen 2017-02-10
Træt af januar-vejret? Flyt til Kap Verdes sol og bliv di... Anders Hahn Madsen 2017-01-12
Det bedste fra bloggen i 2016 Anders Hahn Madsen 2016-12-23