Betingelser ved salg af aktiver via Saxis

Betingelser ved salg af aktiver på Saxis Virksomhedsbørs

 

BRUGERBETINGELSER FOR SAXIS VIRKSOMHEDSBØRS

V1.0 18. Juni 2020

Brugeren vil modtage en kopi af Betingelserne via e-mail fra Saxis. Det er påkrævet, at brugeren læser og accepterer Betingelserne og straks kontakter Saxis, hvis brugeren har spørgsmål til Betingelserne. En bruger må ikke oprette eller kontakte annoncører på Saxis’ virksomhedsbørs, før dette krav er opfyldt.

Saxis’ portal udvikles og optimeres løbende med henblik på effektivt at facilitere kontakt brugere imellem som uden portalen ellers ville have vanskeligt ved at opnå samme overblik og adgang til et stort katalog af forskellige typer af brugere. Saxis stiller ligeledes et team af kundeservice-medarbejdere til rådighed for portalens brugere. For sin formidling, service og for løbende at kunne forbedre sine services, er Saxis berettiget til at modtage betaling via Saxis’ abonnementsløsning. 

 

1. SAXIS APS OG PORTALEN

1.1 ”Saxis Virksomhedsbørs” (herefter ”Portalen”) ejes og drives af selskabet Saxis ApS, Brolæggerstræde 14B 2. sal 1211 København K, Danmark, CVR. nr. 33353448, telefonnummer: +45 33 60 29 29 (herefter ”Saxis”).

1.2 Saxis har udviklet Portalen, der er en online virksomhedsbørs. Portalen fungerer som en formidlingsservice for erhvervsdrivende, der ønsker at handle virksomheder såvel som enkeltstående grupperinger af aktiver.

1.3 Ved ”Transaktion” forstås bredt enhver form for handel, aftale eller transaktion mellem eller på foranledning af brugere på Portalen, herunder eksempelvis

(i) helt eller delvist køb eller salg af en virksomhed i form af overdragelse eller salg af kapitalandele eller aktiver,

(ii) enhver anden form for handel, aftale eller transaktion mellem brugere.

1.4 Størrelsen/mængden/karakteren mv. af Transaktionen har ingen betydning for, hvorvidt en Transaktion har fundet sted.

1.5 Ved ”konkursbo” forstås de samtlige værdier en person eller virksomhed der er begæret konkurs, selv råder over, og som derefter gøres op og fordeles til kreditorerne. 

1.6 Ved ”aktiver” forstås en beholdning af varer eller materiale der skal sælges. 

 

2. REGISTRERING SOM BRUGER

2.1 Portalen er målrettet erhvervsdrivende. En bruger opretter sig på Portalen med alle relevante informationer, eksempelvis cvr nummer, adresse samt en e-mailadresse, som tilhører brugeren (herefter ”Bruger”).

2.2 Brugeren skal acceptere disse Betingelser, inden Brugerens annonce kan aktiveres.

2.3 Brugeren anerkender og accepterer at anvende Portalen som erhvervsdrivende, samt at være ansvarlig for at sætte sig ind i disse Betingelser og anden information på Portalen om Portalens funktioner og vilkår. Brugeren anerkender og accepterer ligeledes at have haft mulighed for at afvise disse Betingelser og derved undlade at anvende Portalen.

2.4 En advokat, kurator eller anden form for mellemmand mellem en køber og Brugeren kan på samme måde som beskrevet i pkt. 2.1 blive registreret som Bruger på Portalen, enten i sit eget navn eller Brugerens navn. I så fald skal mellemmanden på alle måder i forhold til disse Betingelser identificeres med den Bruger, som mellemmanden har oprettet eller besvaret en annonce for, samt at mellemmanden hæfter solidarisk med Brugeren i forhold til betaling af Saxis, jf. pkt. 4.

2.5 Brugerens profil er personlig og må ikke deles eller anvendes af andre. Brugeren har pligt til at behandle brugernavn og password fortroligt. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Portalen uden et lovligt brugernavn og password.

2.6 Det er Brugeren’s eget ansvar at sørge for, at de oplysninger, der fremgår om Brugeren er opdaterede og korrekte. Saxis kan derfor ikke holdes ansvarlig for information, herunder fakturaer, der ikke når frem til Brugeren som følge af mangelfulde oplysninger om Brugeren. Ønsker en Bruger at opdatere sin e-mailadresse, skal Brugeren kontakte Saxis ved at skrive til [email protected].

 

3. OPRETTELSE OG SLETNING AF ANNONCER 

3.1 En Bruger kan få adgang til at oprette en eller flere annoncer på Portalen. Ved oprettelse af annoncen, vil Brugeren modtage information om prisen heraf i forbindelse med accept af abonnementsløsningen herunder betingelserne vist i pkt 4. Det er ikke muligt at aktivere annoncen, førend abonnementet til Saxis er betalt.

3.2 Annoncer må indeholde oplysninger om virksomhedens navn, logo, branche, antal produkter, billeder af virksomheden mv. Annoncer må ikke indeholde urigtige eller krænkende oplysninger eller anvende eller henvise til andre virksomheder og personers varemærker, logoer, eller anden form for markedsførings-, varemærke- og ophavsretligt beskyttet information.

3.3 Brugeren af en salgsannonce er eneansvarlig for at fastsætte salgsprisen. Brugeren opfordres til at indhente kyndig vejledning til korrekt værdiansættelse, inden prisen anføres på annoncen. Saxis påtager sig i den forbindelse intet ansvar for prisangivelsen og/eller senere nedslag i først angivne pris.

3.4 Brugeren kan til enhver tid deaktivere eller slette sin egen annonce, dog gælder de valgte abonnementsbetingelser opstillet i pkt. 4.5 

3.6 Advokater, kuratorer og lignende mellemmænd, som bl.a. formidler overdragelse af aktiver, konkursboer eller andre typer af transaktioner på vegne af virksomheder, skal indlægge de samme oplysninger om de aktiver, der ønskes eksponeret, som mellemmanden har angivet selv andre steder, hvor virksomheden er eksponeret, eksempelvis på mellemmands egen hjemmeside. 

3.7 Saxis forholder sig ret til at kunne afvise annoncer og slette ikke relevante annoncer. For at holde en kvalitet overfor købere på Saxis.

 

4. ABONNEMENTSBETINGELSER

4.1. Indledning

Saxis er en portal for erhvervsdrivende hvor formålet er at købe eller sælge virksomheder og aktiver gennem Saxis’ online markedsplads.

Konceptet bag Saxis er, at brugerne kan oprette købs- og salgsannoncer, tage kontakt til hinanden og lave en aftale om handel. Det er således ikke Saxis ApS, men brugerne, der leverer indholdet og sælger virksomhederne.

4.2. Produkter

Alle Saxis ApS’ produkter og ydelser er omfattet af disse betingelser.

4.3. Abonnement

Ved køb af annoncer hos Saxis ApS sker dette udelukkende elektronisk med bestilling via nettet.

Betaling kan ske med både VISA, Mastercard og Dankort. Ved en bestilling vil en kunde altid skulle acceptere købet ved at trykke på en købsknap.

Ved at trykke på købsknappen giver kunden Saxis ret til at gennemføre transaktioner ved hjælp af kundens kortdata.

Ved køb af en annonce trækkes beløbet på kundens kortnummer på det tidspunkt, hvor annoncen aktiveres.

Køberen vil få en kvittering tilsendt via mail.

Køberen kan aldrig hæfte for et beløb større end det der er bestilt for.

Der er ingen skjulte gebyrer eller renter.

Ved indgåelse af en abonnementsordning, vil kunden altid få sendt en skriftlig bekræftelse med oplysning om prisen for ydelsen.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver kunden automatisk Saxis lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af kundens kort.

Hvis kunden skifter kort eller et kort bortkommer, skal der gives besked til Saxis ApS, således at alle informationer om det tidligere brugte kort kan blive slettet.

Fejler betalingen holder Saxis krav på at lade betalingen akkumulere og undervejs sende rykkere. Det er Køberens ansvar at få opsagt aftalen.

4.4. Fortrydelsesret

Varen/ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og varen/ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

4.5. Opsigelse

Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes og den skal ske skriftligt til [email protected]

4.6. Priser og ændring af priser

Alle priser er i danske kroner og eks. moms. Eventuelle prisstigninger meddeles kunden med et varsel på mindst én måned ved fremsendelse af en mail til den af kunden opgivne mailadresse. Kunden har derefter mulighed for at opsige aftalen. Denne opsigelse skal ske skriftligt. 

 

5. INFORMATIONSPLIGT VEDRØRENDE TRANSAKTIONER

5.1 Brugeren er forpligtet til straks at give meddelelse til Saxis, når brugeren og køber har indgået aftale om en Transaktion, uanset om kontakten mellem parterne i den pågældende Transaktion er formidlet via Portalen eller uden for Portalens regi. Således at Saxis opretholder en vis kvalitet og kun føre aktive annoncer.

 

6. BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM BRUGEREN 

6.1 Indsamling af personoplysninger

6.1.1 Brug af Saxis’ Portal, herunder med henblik på formidling af kontakt mellem Brugere, og andre tjenester forudsætter at Brugeren afgiver visse oplysninger, hvoraf nogle eventuelt kan karakteriseres som personoplysninger. Saxis indsamler de oplysninger, som Brugeren selv afgiver på Portalen, og/eller som Brugeren giver sit samtykke til. Oplysningerne er følgende: Navn på brugerprofil, navn på kontaktperson, virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger behandles fortroligt og offentliggøres ikke på Portalen.

6.1.2 Saxis indsamler en række indirekte oplysninger om virksomheden, som offentliggøres i annoncen samt oplysninger om, hvilke annoncer, der bliver klikket på fra Brugerens profil, og hvilke Brugere, der retter henvendelse til andre Brugere gennem annoncer på Portalen. Oplysningerne kan anvendes til brug for kontrol med Transaktioner, interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.

6.1.3 Saxis kan anvende de afgivne oplysninger med henblik på at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende Saxis’ virksomhed og tjenester, såfremt Brugeren anmoder herom.

6.1.4 Saxis ejer al data og information, som udveksles i chatrummet på Portalen mellem Brugere og er berettiget til at gennemgå samtlige oplysninger i korrespondancen.

6.2 Videregivelse af oplysninger

6.2.1 Brugerens oplysninger kan blive videregivet til enheder og selskaber tilhørende Saxis, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Personlige oplysninger vil ikke uden indhentelse af samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er lovhjemmel hertil.

6.3 Saxis efterlever databeskyttelsesforordningens regler om indsigt i hvilke eventuelle personoplysninger, der behandles af Saxis om Brugeren, formålet hermed, hvorfra oplysningerne stammer mv. Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse over for behandlingen af personoplysninger, rigtigheden heraf samt fremsætte krav om sletning af urigtige eller misvisende oplysninger.

6.4 Saxis sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi Brugeren er afmeldt. Saxis sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

6.5 Saxis har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger, som behandles på Saxis, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kundskab.

 

7. COOKIES

7.1 På Portalen gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for Saxis at få kendskab til, hvilke dele af Portalen, Brugerens browser tidligere har besøgt. En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden automatisk gemmer i browseren. Cookien kan fjernes i computerens eller anvendte ”devices” internetindstillinger. Den anvendte cookie identificerer ikke direkte Brugeren, men derimod den computer eller device, som Brugeren anvender. Brugen af cookies har ingen indflydelse på sikkerheden ved at anvende Portalen.

 

8. RETTIGHEDER

8.1 Med mindre andet udtrykkeligt er anført, er oplysninger og indhold på Portalen immaterialretligt beskyttet, herunder ophavsretligt beskyttet, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende immaterialretlige love efter samtykke fra Saxis eller en konkret indholdsleverandør og i overensstemmelse med de angivelser, der er anført i tilknytning til informationen.

 

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1 Portalen stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Portalen sker på Brugerens eget ansvar, og Saxis kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Portalen eller accessoriske ydelser. Saxis har således ikke ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på Portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. Brugerens download, anden tilegnelse og anvendelse af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Portalen, sker på brugerens eget ansvar og egen risiko. Ved linking til tredjemands sider har Saxis endvidere intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

9.2 Saxis fraskriver sig ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab heller ikke som følge af systemnedbrud, mangelfuld upload af data mv. på Portalen.

9.3 Saxis er berettiget til når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Portalen og accessoriske ydelser.

 

10. FORTRYDELSESRET

10.1 Brugere på Portalen er erhvervsdrivende og dermed ikke forbrugere. Lov om forbrugeraftaler, herunder fortrydelsesret finder derfor ikke anvendelse. Omgåelse af disse Betingelsers pkt. 2 fører ikke til et andet resultat, og formodningen skal derfor være, at en Bruger til enhver tid skal opfattes som erhvervsdrivende. 

 

11. ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER

11.1 Saxis forbeholder sig ret til at ændre Betingelser med 14 dages varsel. Ændringer varsles via e-mail til Brugeren, som derefter forpligtes til at logge ind på Portalen og gennemgå de nye Betingelser. Brugeren skal acceptere de nye Betingelser for fortsat at kunne anvende Portalen. Såfremt Brugeren ikke kan acceptere de nye Betingelser, skal Brugerens annoncer slettes, og brugerprofilen skal de-aktiveres. Saxis forbeholder sig ret til at afmelde Brugere og slette Brugerens annoncer, såfremt Brugeren ikke senest 14 fortløbende dage efter ikrafttrædelse af de nye Betingelser har accepteret disse.

 

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1 Tvister er undergivet dansk ret.

12.2 Retssager mellem Brugeren og Saxis skal anlægges ved Saxis’ værneting, p.t. Københavns Byret.

 

13. Klagemulighed

Ønsker du at klage angående et forløb hos Saxis, kan denne fremsendes til: [email protected] – hvor den vil blive håndteret herefter.

Nyheder fra Saxis

Artikler som også interessere dig

Bedre annoncer, mindre besvær Niels Ryding Olsson 2019-10-02
2 nye funktioner til din salgsannonce Niels Ryding Olsson 2019-03-06
Om os Niels Ryding Olsson 2019-01-11
It’s a match! Niels Ryding Olsson 2018-09-25
Sølv, guld og platin bliver slået sammen til én pakke Anders Hahn Madsen 2017-04-25