Betingelser for brug af Saxis

Brugerbetingelser for Saxis

Version 1.4 af 26. April 2015

BRUGERBETINGELSER
FOR SAXIS

Version 2.0 af 26. August 2015

 

Brugeren vil modtage en kopi af disse betingelser via e-mail fra Saxis. Det er påkrævet at brugeren accepterer betingelserne, for at oprette annoncer eller kontakte annoncører på Saxis, særligt pkt. 8.2 og pkt. 9. Brugeren bedes læse nedenstående betingelser grundigt igennem inden accept heraf.

1. Saxis ApS og Saxis

1.1 Saxis udbydes af Saxis ApS, Hillerødgade 30B dør 5., 2200 København N, Danmark, CVR. nr. 33353448, telefonnummer: +45 33 60 29 29.

1.2 Saxis formidler kontakt mellem potentielle overdragere af virksomheder. Ved overdragelse af en virksomhed forstås salg og/eller køb af aktier og/eller aktiver, fusion eller enhver anden overtagelse af kontrollen af en virksomhed. Ved en fusion forstås egentlige fusioner, hvor begge virksomheder ophører og fortsætter i et nyt fortsættende selskab såvel som uegentlige fusioner, hvor den ene virksomheds aktiviteter overgår til den anden virksomhed, som den første virksomheds aktionærer efterfølgende bliver aktionærer i.

2. Registrering af bruger

2.1 En fysisk eller en juridisk person, som er registreret som overdrager af en virksomhed på Saxis (”brugeren”) skal acceptere disse brugerbetingelser, inden brugeren får adgang til at oprette en annonce på Saxis.

2.2 En virksomhedsmægler eller lignende kan på samme måde som beskrevet i pkt. 2.1, blive registreret som bruger på Saxi, enten i eget eller den potentielle overdragers navn. I så fald skal virksomhedsmægleren på alle måder i forhold til disse brugerbetingelser identificeres med den potentielle overdrager, virksomhedsmægleren har indlagt eller besvaret en annonce for, og hæfter solidarisk for betalinger, jf. pkt. 8.

2.3 Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og password fortroligt og må således ikke udlevere disse til nogen. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Saxis uden et lovligt brugernavn og password.

3. Oprettelse og sletning af annoncer

3.1 Brugeren får adgang til at oprette en eller flere annoncer på Saxis.

3.2 Brugere, der er oprettet som henholdsvis sælgere og købere, får adgang til oplysninger om den modsatte brugertype. Brugere, der er oprettet som fusionerende, får adgang til oplysninger om hinanden. Brugeren får ikke adgang til at se kontaktinformationer på andre brugere.

3.3 En annonce må indeholde oplysninger om virksomhedens branche, antal ansatte, omsætning, mv. Annoncen må ikke indeholde oplysninger, som sætter nogen i stand til at identificere brugeren, virksomheden eller kontakte virksomheden eller repræsentanter herfor. Der må f.eks. ikke afgives oplysninger om navn på brugeren, virksomheden eller kontaktpersoner, adresse, telefonnumre, faxnumre, eller e-mails. Saxis ApS forbeholder sig ret til uden forudgående varsel eller orientering at slette oplysninger, som er i strid med ovenstående.

3.4 Brugeren kan til hver en tid deaktivere eller slette sin egen annonce.

3.5 Virksomhedsmæglere og lignende, som formidler overdragelse af virksomheder, skal indlægge alle de samme oplysninger om virksomheden, der søges overdraget, som fremgår af virksomhedsmæglerens øvrige annoncer for overdrageren, f.eks. på virksomhedsmæglerens egen hjemmeside, dog med de indskrænkninger, der måtte følge af dette pkt. 3.

4. Formidling af en overdragelse via Saxis

4.1 Brugere skal straks give meddelelse til Saxis ApS, når brugeren har overdraget en virksomhed, som har været annonceret på Saxis, når kontakten til medkontrahenten er formidlet via Saxis. Dette gælder også, når overdragelsen gennemføres efter, at brugerens annonce er deaktiveret eller slettet. Der skal gælde en formodning for, at kontakten er formidlet via Saxis, når en bruger har klikket på medkontrahentens annonce i Saxis, eller har kontaktet medkontrahenten via Saxis inden salget. Dette gælder, uanset om der forudgående har været kontakt mellem parterne uden for regi af Saxis.

4.2 Den meddelelse, som brugeren skal give, jf. pkt. 4.1, skal indeholde identifikationsoplysninger på køber(e), sælger(e), henholdsvis de fusionerende parter, kontaktpersoner, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og virksomhedens salgspris, jf. pkt. 8.3.

4.3 Brugeren, herunder en eventuelt registreret virksomhedsmægler, indestår for, at meddelelsen som nævnt ovenfor bliver givet til Saxis ApS, og at ingen aftaler mellem køber og/eller sælger og/eller de fusionerende virksomheder og/eller tredjemand er til hinder herfor.

4.4 I fald en bruger jf. pkt. 4.2 og 4.1 oplyser forkert(e) køber(e) eller sælger(e), eller nægter at give de oplysninger som brugeren jf. pkt. 4.2 og 4.1 er forpligtet til. Overgår ansvaret for betalingen af formidlingshonoraret jf. pkt. 8.2 til denne bruger.

4.5 Saxis ApS forbeholder sig ret til at rette henvendelse, herunder pr. e-mail eller telefonisk, til brugeren, herunder en eventuelt registreret virksomhedsmægler, såfremt en af brugerens annoncer deaktiveres eller slettes, uden at der tre måneder herefter er givet meddelelse til Saxis ApS om, at en overdragelse er gennemført.

4.6 Brugere må alene kontakte andre brugere med henblik på overdragelse af en virksomhed. Det skal særligt fremhæves, at virksomhedsmæglere og lignende ikke må kontakte andre brugere med henblik på at formå en bruger til at indgå aftaler om f.eks. annoncering med andre end Saxis. Sker henvendelse til andre brugere med andre formål end overdragelse af en virksomhed gennem Saxis, skal den bruger, der har forbrudt sig herimod eller har medvirket til, at en tredjepart har forbrudt sig herimod, betale en konventionalbod på 25.000 kr. pr. henvendelse til Saxis ApS. Saxis ApS forbeholder sig i sådanne tilfælde ret til uden noget ansvar at slette samtlige annoncer, som den pågældende bruger har oprettet på Saxis.

5. Behandling af personoplysninger

5.1 Formålet med indsamling af personoplysninger i forbindelse med registrering som bruger af Saxis er at formidle kontakt mellem brugeren og andre brugere af Saxis samt at håndhæve brugerbetingelserne.

5.2 Saxis ApS registrerer følgende oplysninger, som brugeren selv har opgivet: Navn på brugerprofil, navn på kontaktperson, virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer. Disse oplysninger behandles strengt fortroligt og offentliggøres ikke på Saxis. Herudover behandles en række indirekte oplysninger om virksomheden. Disse oplysninger offentliggøres i annoncen.

5.3 Saxis behandler oplysninger om, hvilke annoncer, der bliver klikket på fra brugerens profil, og hvilke andre brugere, der retter henvendelse til brugeren.

5.4 På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for Saxis ApS at se, hvilke dele af Saxis, brugerens browser tidligere har besøgt. En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden automatisk gemmer i browseren. Cookien kan i Microsoft Explorer fjernes under menuen Funktioner – Internetindstillinger. Den anvendte cookie identificerer ikke direkte brugeren, men derimod den computer, brugeren anvender. Brugen af cookies har ingen indflydelse på sikkerheden ved at anvende Saxis.

5.5 En fysisk person har ret til at få oplyst, hvilke eventuelle personoplysninger, der behandles på Saxis om vedkommende, formålet hermed, hvorfra oplysningerne stammer mv. En fysisk person kan til enhver tid gøre indsigelse over for behandlingen af personoplysninger, rigtigheden heraf samt fremsætte krav om sletning af urigtige eller misvisende oplysninger.

5.6 Saxis ApS sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi brugeren er afmeldt. Saxis ApS sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

5.7 Saxis ApS har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger, som behandles på Saxis, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kundskab.

6. Rettigheder
6.1 Med mindre andet udtrykkeligt er anført, må brugeren påregne, at Saxis og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art nyder immaterialretlig beskyttelse, herunder ophavsretlig beskyttelse, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende immaterialretlige love efter samtykke fra Saxis ApS eller en konkret indholdsleverandør og i overensstemmelse med de angivelser, der er anført i tilknytning til informationen.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Saxis stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af tjenesten sker på brugerens eget ansvar, og Saxis ApS kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af hjemmesiden. Saxis ApS har således ikke ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på Saxis tilgængeliggjorte informationer, uanset art. Brugerens downloading, anden tilegnelse og anvendelse af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Saxis, sker på brugerens eget ansvar og egen risiko. Ved linking til tredjemands sider har Saxis ApS endvidere intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

7.2 Saxis ApS fraskriver sig ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab heller ikke som følge af systemnedbrud, mangelfuld upload af data mv. på Saxis.

7.3 Saxis ApS er berettiget til når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Saxis.

8. Pris

8.1 Oprettelse af annoncer på Saxis er gratis, ligesom det er gratis at kigge på andre annoncer, jf. dog pkt. 8.2.

8.2 En bruger, der retter henvendelse til en anden bruger på baggrund af en annonce på Saxis, skal betale et formidlingshonorar til Saxis ApS, såfremt der efterfølgende indgås en aftale om overdragelse. F.eks. vil en bruger, der er registreret som køber, og som svarer på en annonce fra en bruger, der er registreret som sælger, skulle betale formidlingshonoraret, og vice versa. Formidlingshonoraret udgør 3.500 kr. + 3 % af den annoncerede pris for virksomheden på Saxis, dog minimum af den faktiske salgspris, jf. pkt. 8.3. Formidlingshonoraret tillægges moms og eventuelle øvrige afgifter. Formidlingshonoraret påvirkes ikke af, at der eventuelt indgår andre parter end brugere i overdragelsen. Alle brugere, der er part i en overdragelse, hæfter solidarisk for betaling til Saxis ApS, når kontakten mellem parterne er formidlet via Saxis.

8.3 Salgsprisen, jf. pkt. 8.2, opgøres som den samlede pris, der er betalt for de overdragne bruttoaktiver uden fradrag af gældsforpligtelser. Ved overdragelse af aktier/anparter, udgør salgsprisen de overdragne bruttoaktiver uden fradrag af gældsforpligtelser, som selskabet er i besiddelse af på overdragelsestidspunktet.

9. Eventuel fortrydelsesret

9.1 Målgruppen for Saxis er erhvervsdrivende og ikke forbrugere. I det omfang der alligevel måtte være forbrugere, der anvender Saxis, giver brugeren samtykke til, at en eventuel fortrydelsesret i medfør af forbrugeraftaleloven ophører i det øjeblik brugerens annonce er publiceret på Saxis på baggrund af brugerens anmodning herom.

10. Ændring af disse betingelser

10.1 Saxis ApS forbeholder sig ret til at ændre brugerbetingelserne, også i forhold til allerede eksisterende annoncer med 1 uges varsel, idet pkt. 4.2 om salgspris og pkt. 8 om pris dog skal ændres med minimum 30 dages varsel. Såfremt brugeren ikke herefter ønsker at være bundet af de nye betingelser, skal brugeren fjerne alle sine annoncer fra Saxis og afmelde sig som bruger. Sker dette ikke, anses brugeren for at have accepteret de nye betingelser.

11. Lovvalg og værneting

11.1 Tvister er undergivet dansk ret.

11.2 Retssager mellem brugeren og Saxis ApS skal anlægges ved Saxis ApS’ værneting, p.t. Københavns Byret.

Niels Ryding Olsson

Niels Ryding Olsson er administrerende direktør i Saxis. Han blogger primært om statusser og nye funktioner på Saxis - har du feedback kan du fange ham på [email protected]

One thought on “Betingelser for brug af Saxis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.