Momsfrihed ved virksomhedsoverdragelse

Denne artikel er en del af en serie, kaldet “Faglige artikler”, her på Saxisbloggen. Serien har til formål at hjælpe dig i dit virksomhedssalg eller køb. Artiklerne er ikke underholdning eller inspiration, men derimod uddannende artikler, der skal gøre dig klogere på virksomhedshandler og reglerne herom. 

Momsfrihed ved virksomhedsoverdragelser

En virksomhedsoverdragelse kan ske momsfrit i henhold til momslovens bestemmelser.

Dette kan gøre sig gældende både i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en virksomhed.

Denne artikel vil forsøge at give et overblik og en letforståelig introduktion til reglerne omkring virksomhedsoverdragelse og moms.

1. Kort resumé

Hermed en kort gennemgang af de pointer der gennemgås i detaljer i artiklen her:

Der er mange elementer, som skal være på plads, inden en virksomhedsoverdragelse kan foretages momsfrit. Af de mere praktiske elementer er det vigtigt, at disse betingelser er opfyldt:

  • Køber skal være momsregistreret.
  • Skattemyndighederne skal inden for otte dage efter virksomhedsoverdragelsen have modtaget information om navn og adresse på den nye indehaver samt salgsprisen på de overdragne aktiver.

I henhold til selve virksomhedsoverdragelsen er der også nogle betingelser, som skal være opfyldt for, at overdragelsen kan foretages momsfrit:

  • Virksomhedens aktiver, som er nødvendige for, at driften af virksomheden kan fortsætte, skal være en del af virksomhedsoverdragelsen.
  • Sælger skal ophøre med at drive hele virksomheden eller den del af virksomheden, som er blevet overdraget.
  • Køber skal have til hensigt at fortsætte driften af den hel eller delvis overdragne del af virksomheden

Når der skal tages stilling til, om virksomheden kan overdrages momsfrit, vil der blive foretaget en helhedsvurdering af omstændighederne omkring overdragelsen.

Heraf vil ovenstående betingelser blive inddraget, således det kan vurderes, om salget har karakter af at være en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse – eller blot almindeligt salg af virksomhedens aktiver, som ikke er omfattet af momsfrihed.

En anden vigtig betragtning i henhold til virksomhedsoverdragelse er, hvorvidt udgifterne i relation til selve overdragelsen er fradragsberettigede. Sådanne udgifter er typisk rådgivningsydelser fra advokat eller revisor.

Sådanne omkostninger, som virksomheden afholder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, vil være fradragsberettigede.

Læs også: Holdingselskab: Er det en god idé?

2. Det momsretlige udgangspunkt

Som udgangspunkt er levering af varer og tjenesteydelser momspligtig i Danmark.

Hel eller delvis virksomhedsoverdragelse anses imidlertid ikke som hverken levering af en vare eller en ydelse, hvorfor virksomhedsoverdragelse som udgangspunkt er fritaget for moms.

Årsagen er, at der foretages en form for momsmæssig succession i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse (hel eller delvis). Dette betyder med andre ord, at køberen af virksomheden træder i sælgers sted, og dermed overtager sælgerens moms forpligtelser i forbindelse med virksomheden.

Hertil skal det nævnes, at reglerne omkring momsfri virksomhedsoverdragelse ikke er valgfrie, hvilket betyder at parterne i en overdragelse ikke kan aftale, at der skal betales moms.

3. Grundlæggende betingelser for momsfri virksomhedsoverdragelse

En helt grundlæggende betingelse, som skal være opfyldt for, at en virksomhedsoverdragelse kan foretages momsfrit, er, at køberen af virksomheden skal være momsregistreret i henhold til momslovens regler.

Hvis køber ikke allerede er momsregistreret, kan man søge om det ved skattemyndighederne i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Dernæst er det vigtigt, at virksomheden, som foretager en momsfri overdragelse, informerer skattemyndighederne om navn og adresse på den nye indehaver samt salgsprisen på de overdragne aktiver.

Denne information skal skattemyndighederne have modtaget inden for otte dage efter overdragelsen.

Det er ikke en betingelse, at køberen forud for en virksomhedsoverdragelse driver samme form for virksomhed, som sælgeren gør.

Det er heller ikke en betingelse, at køberen forud for virksomhedsoverdragelsen har tilladelse til at drive den form for virksomhed, som den overdragne virksomhed gør det muligt at drive.

Læs også: 10 måder du kan minimere dine omkostninger

4. Hvad indebærer en virksomhedsoverdragelse?

Som nævnt ovenfor kan en virksomhedsoverdragelse bestå af enten en hel eller delvis overdragelse af virksomheden.

Betingelsen for, at det kan kaldes en virksomhedsoverdragelse, er, at de aktiver, der basalt set er nødvendige for, at virksomheden kan fortsætte driften, er en del af overdragelsen.

Der skal altså være tale om en overdragelse af virksomhedens aktiver i form af materielle og immaterielle aktiver, som dermed udgør virksomheden – helt eller delvist.

Overdragelse af virksomhedens kundekartotek er dog ikke en betingelse for, at virksomheden kan overdrages momsfrit.

Dette skyldes, at overdragelse af kundekartoteket ikke er en betingelse for, at virksomheden kan fortsætte driften.

Det er også afgørende for, om det kan kaldes en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, at køberen af virksomheden skal have til hensigt at fortsætte driften af enten hele virksomheden eller den del af virksomheden, som er blevet overdraget.

Derimod må købers hensigt ikke være at likvidere virksomheden og derefter sælge virksomhedens lagerbeholdning. I så fald vil der ikke være tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, i stedet vil der være tale om levering af en vare, hvilket er en momspligtig transaktion.

Derudover er det i henhold til momsfri virksomhedsoverdragelse vigtigt, at sælgeren stopper med driften af virksomheden – eller i hvert med den del af virksomheden, som er overdraget. Dette er fordi, at køber netop træder i sælgers sted og dermed overtager sælgers forpligtelser i forhold til moms.

Hvis virksomheden sælger driftsmidler, såsom varer og maskiner, som ikke er i umiddelbar tilknytning til virksomhedsoverdragelsen, ville der skulle tillægges moms til disse.

Overdragelse af kapitalandelene i en virksomhed kan ikke sidestilles med en momsfri virksomhedsoverdragelse. Som aktionær er man nemlig ikke ejer af de aktiver, der indgår som en del af virksomheden.

Overdragelse af kapitalandele kan altså kun anses som momsfri virksomhedsoverdragelse, såfremt der også sker en overdragelse af virksomhedens aktiver, som dermed muliggør, at køberen fortsat kan drive virksomheden.

5. Overdragelse af fast ejendom

Overdragelse af fast ejendom kan anses som hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, såfremt køberen fortsætter med at anvende den overdragne ejendom i den momspligtige virksomhed.

Eksempelvis kan der være tale om overdragelse af en ejendom, der fungerer som udlejningsejendom, hvor køber efter overtagelsen fortsætter med at anvende ejendommen som udlejningsejendom.

Lejekontrakterne overdrages også, og lejerne forbliver boende i ejendommen. Salg af ejendomme anses ikke at være en del af overdragelsen af en virksomhed, hvis sælger kun overdrager ejendommen og ikke udlejningsvirksomhed inkl. lejemål m.m.  

Ved overdragelse af byggegrunde eller nye bygninger er udgangspunktet derimod, at der skal beregnes moms ved salget. Dette udgangspunkt stemmer overens med momspligten ved salg af byggegrunde og nye bygninger ved almindeligt salg, hvor de i modsætning til anden fast ejendom ikke er momsfritaget.

Hvorvidt salg af byggegrunde og nye bygninger kan omfattes i den momsfri virksomhedsoverdragelse, skal vurderes fra sag til sag.

Det er i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse vigtigt at få klarlagt, hvorvidt salget af ejendommen er en del af en virksomhedsoverdragelse eller, om der er tale levering af fast ejendom. Sidstnævnte er momsfritaget.

Hvis salget er en del af en momsfri virksomhedsoverdragelse, vil sælgeren have momsfradrag for udgifterne, som afholdes ved salget af den faste ejendom. Hvis der derimod er tale om levering af en fast ejendom, vil sælger ikke have mulighed for at fradrage omkostningerne i relation til salget af ejendommen.

Nedenfor er der en mere uddybende forklaring af fradragsmulighederne i forbindelse med momsfri virksomhedsoverdragelse.

Læs også: Arveafgift ved generationsskifte i 2017

6. Betydning for fradragsretten

Forekommer der udgifter, der har en umiddelbar eller direkte tilknytning til virksomhedsoverdragelsen, vil de være fradragsberettigede.

Mæglerudgifter kan være et eksempel på udgifter, som har en direkte og umiddelbar tilknytning til virksomhedsoverdragelsen, hvorfor disse også er fradragsberettiget.

Hvis et såkaldt investeringsgode overdrages i forbindelse med en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, kan der som udgangspunkt foretages regulering af de momsfradrag, der tidligere er foretaget på investeringsgoderne.

Investeringsgoder kan blandt andet bestå af driftsmidler af forskellig art, fast ejendom samt reparation og vedligeholdelse heraf etc. Sælger kan dog undlade regulering af momsfradrag, såfremt køber i stedet overtager reguleringsforpligtelsen.

Momsreguleringsforpligtelsen kan dog kun overdrages, såfremt der er sket særskilt underretning til skattemyndighederne.


Denne artikel er udarbejdet af Lars Aamann.

Lars Aamann er Tax Partner, cand.jur., cand.merc.aud., LL.M., og beskæftiger sig med erhvervsret generelt, herunder særligt skat og virksomhedsoverdragelser.

Lars har stor erfaring i at føre skattesager ved de administrative klageinstanser og domstolene, og har bl.a. en baggrund fra Deloitte, Kammeradvokaten og Plesner.

ArtiklerFaglige ArtiklerSalg af virksomhed

Artikler som også interessere dig

Grafikr om fravalget af en investering Niels Ryding Olsson 2021-02-19
6 Råd: Sådan kommer du i gang med influencer marketing Niels Ryding Olsson 2021-02-09
36 årig iværksætter: “Tænk at jeg har skabt noget, som an... Niels Ryding Olsson 2021-01-21
Køb af ny hjemmeside? Pas på den her slags ulovlige SEO Niels Ryding Olsson 2020-09-22
Skattemæssige faldgruber ved aktie- & aktivoverdrage... Lars Aamann 2020-07-14